مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (428)

1-10-2مدل مضربی CCR ورودی محور402-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور413-10-2 مدل پوششی CCR ورودی محور414-10-2 مدل پوششی CCR خروجی محور425-10-2 مدل مضربی BCC ورودی محور426-10-2 مدل مضربی BCC خروجی محور437-10-2 مدل پوششی BCC ورودی محور448-10-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (429)

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت762-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی792-4-3-1-در حقوق ایران792-4-3-1-1-عین معین792-4-3-1-2-عین کلی812-4-3-2-حقوق مصر822-4-4-سایر موضوع تعهدات842-4-4-1- انتقال مال842-4-4-2- تادیه پول842-4-4-3- فعل یا ترک فعل882-5- مکان و زمان و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (430)

فصل سوم: روش پژوهش663-1. مقدمه67?-?.جامعه آماری673-?. نمونه آماری و روش نمونهگیری67?-?.نوع و روش پژوهش673-5. ابزارهای اندازهگیری 67?-6. پایایی پرسشنامهها713-7. روشجمعآوری اطلاعات73?-8. روش تجزیه و تحلیل دادهها73فصل چهارم: یافته‌های پژوهش764-1. مقدمه77?-?. مفروضهی نرمال بودن 784-3. مفروضهی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (431)

2-4-4- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی162-4-5- تقلب و فسادهای مالی172-4-6- اکوپاتی172-4-7- بحران‌های مسری و ریسک‌های سیستمی182-5-نظریه های بحران مالی192-5-1-نظریه کلاسیکی بحران192-5-2- نظریه مارکس192-5-2-1-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری .202-5-3- نظریه مکتب اطریشی222-5-4- نظریه مینسکی262-5-5- نظریه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (433)

1-4) سؤالات و فرضیه های تحقیق:91-5) مدل تحقیق:101-6) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:111-7) روش تحقیق:111-8) قلمرو تحقیق:121-9) جامعه و حجم نمونه:121-10) محدودیت ها و مشکلات تحقیق:12فصل دوم (معرفی ایبسن و تأثیر شخصیت و ادامه مطلب…

By 92, ago